tardiscalledsexy:

My math teacher called me average.

How mean.

(via litszomaniac)

fuckere:

X
+